batmotorsidan.se

Pentabladet

År 1929 började Penta utgivningen av sin kundtidning Pentabladet. Den utgavs med olika antal nummer under åren 1929 till 1939. Sedan återuppstod den i slutet av 1950-talet under några år. I första numret som gavs ut i april 1929 presenteras tidningen med följande text:

Anmälan.

Härmed presenteras första numret av Pentabladet. Detsamma är icke avsett att utgöra en entonig lovsång till Pentamotorernas förträfflighet, utan fast mer att behandla motorbåtsfrågor i allmänhet och stimulera intresset för motorbåtssporten samt framhålla den nytta båtmotorsporten prestera i mänsklighetens tjänst.
Intresset för motorbåtssporten är stadigt stigande, och densamma erbjuder även rika möjligheter till ett sunt och stärkande friluftsliv. I andra länder, där utvecklingen av motorismen varit starkare än hos oss, exempelvis i Amerika, börjar man även mera allmänt inse motorbåtssportens förträfflighet som rekreationsmedel och motvikt mot tidens nervösa jäkt.
Motorbåten har, förutom det rena nöjesändamålet, många viktiga uppgifter att fylla för rena nyttighetsändamål. Lotsar, tulltjänstemän och fyrpersonal m.fl. hava användning av motorbåten i sin dagliga tjänst, och många fiskare finna det med sina intressen förenligt att installera en motor i båten för att göra det hårda arbetet mera inkomstbringande. Ett annat användningsområde, som på senare tid mera allmänt tillkommit, är att alla rederier med ansvarskänsla utrusta sina livbåtar med motorer för att på så vis giva ökad trygghet åt passagerare och besättning.
Detta blads spalter komma även att lämnas öppna för inlägg och frågor av mera allmän natur rörande motorbåtssport etc., och det skall vara redaktionens strävan att tidningen må bliva läsaren till nytta.

Carl S:son Schmidt
Ansvarig utgivare