batmotorsidan.se

Oscar Walfrid Hult

Oscar WalfridHult

Han föddes 10/12 1863 i Helgona församling i Södermanland, och när han dog 23/9 1937 var han bosatt på Parkgatan 16 i Sankt Göran församling i Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/ULA/10395/C/3 (1861-1885), bildid: F0003488_00023

Fadern Olof Hult föddes 19/8 1826 i Elgå och dog 7/8 1874i lungsotendast 48 år gammal. Modern hette Stina Maja Lagervall född 8/2 1825, hon dog 21/9 1886 i Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/17 (1866-1870), bildid: C0005537_00019

Helgona kyrkoarkiv, Död-och begravningsböcker, SE/ULA/10395/F/2 (1861-1890), bildid: F0003494_00060

Olof Hult var en mycket duktig och skicklig gårdssmed och hantverkare, vilken arbetade mycket hårt under långaarbetsdagar i sin smedja på gården Christineholm. Möjligen var det detta som ändade hans liv då kroppen inte orkade längre. När han dog efterlämnade han änkan med sju barn-fyra döttrar och tre söner Äldste sonen Axel var den som sedan övertog faderns arbete i smedjan. Enligt släktforskning om familjen Hult var det nu den fjärde generationen av smeder och mekaniker som funnits i släkten som verkade i samma anda. Oscar Walfrid börjadeockså i tidig ålder att arbeta i sin fars smedja. Det var kanske nu som bröderna Hults experimentlusta startade, då Oscar efter dagens arbete på kvällarna började experimentera med att uppfinna en liten ångmaskin vilken göts av rödgods i den gamla smedjan. Efter detta framställde han ett par rullskridskor och slutligen en sinnrik gymnastik-eller rygghackningsapparat. Lille bror Alrik gjorde sin bror Oskar sällskap i smedjan på kvällarna, där han med stort intresse fick följa experimenten från början till slut.
1/10 1875 flyttade brodern Axeltill Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/18 (1871-1875), bildid: C0005538_00019

1876-1880-borOscartillsammans med sin mor och sin brorAlriki föräldrahemmet på Kristineholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/19 (1876-1880), bildid: C0005539_00018

1882-var han smedslärling på Kristineholms gård och 22/11 samma år flyttade han till Stockholm.

Helgona kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10395/A I/20 (1881-1885), bildid: C0005540_00018

Brodern Alrik uttrycker sig om sin bror: ”Det var en underlig smedspojke. Han var poet och hade med sig i kappsäcken dikter av Tegnér, Atterbom och Stagnelius. Långt innan han reste hemifrån, hade han i ett flertal dikter visat sin begåvning som diktare, ehuru ännui dag dessa endast äro kända av hans närmaste”.
Så här skriver Oscar i en hyllning tillsin far i en dikt:

”Han var av vallonernas präktiga ätt, han svingade hammaren hastigt och lätt, men kraftigt ändå så det skälvde, då slagen sig mäktigast välvde.Han formade verktyg åt gårdarnas folk, han bandade glad både bytta och holk, och kvarnhjulets väldiga kransar han smidde i järnringens pansar.Han stod vid sin härd och i flammande glans, det lekte och glödde vid släggornas dans, det glänste av arbetets lycka, då framgången viljan får smycka. Så skön som ett norrsken på midvinterskyn, låg smedjan om kvällenvid barrskogens bryn, och far stod i glansen där inne, med arbetets fröjd i sitt sinne. Helt visst var hans liv emot mångens för kort, men blev ej försumpat och suddat bort, det flöt som när vårbäckar flöda, det slöt som när hjältar förblöda. Av allt vad jag själv i min levnad rönt, så fann jag dock ej något mera så skönt, bland stora och manliga värden, än far i sin kraft framför härden”.

Oscar trivdes inte i Stockholm och hade hemlängtan, vilket han beskriver i sina dikter.
1886-arbetade han som metallarbetare hos AB Separatortillsammans med sin bror Alrik vilken han även bodde tillsammans medpå Flemminggatan 48. Även deras mor hade nu flyttat till sönerna i Stockholm, men hon avled 21/9 1886 och det gemensamma hemmet upplöstes. Bröderna hade länge haft planer på att utvandra till Amerika och efter moderns död och 1887 reste Alrik Hult till USA och året efter reste även Oscar till staterna.
1888-1890-när han anlände till Susquehanna där broderna Alrik befann sig, fick han arbete som smed i den stora ånghammarsmedjan där. Bröderna talade även om hur de skulle kunna uppfinna en bättre utväxling till handseparator än den som tillverkades vid AB Separator när bröderna arbetade där. Dessa funderingar ledde sedan till att de uppfann den första modellen av separator 1894. Bröderna sökte patent på denna 7/8 1889 och fick detta beviljat 29/4 1890. Detta patent ledde ingen vart men blev sedan grunden till den s.k. ”Excelsiorseparatorn”.
1888-flyttade han till Denver där broderna Alrik befann sig. Han fick där ett tillfälligt arbete som rälsläggare på kabeljärnvägen, vilket var ett oerhört tungt arbete. Det var under detta hårda arbete och intrycken han fick över dödsdomen över de s.k. ”Chicoanarkisterna” som han sedan diktade om i ”En Martyr”. Denna samling upplästes sedan på en sammankomst med Denvers Litterära Klubb vilken hade utlöst en skaldtävling. Klubbens medlemmar bestod av svenskar, varav många hade universitetsutbildningar. Ordföranden var vännen till broderna Alrik, Atterdag Vermelins bror David. Denna tävling vann Oscar och dikten infördes sedan i Svenska Veckobladet i Denver.
Oscar fick sedan en kort anställning på en järnvägsverkstad i Como i Klippiga bergen, men han reste vidare till New York och började arbeta vid Fort Wayne Electric Co, vilka tillverkade elektriska dynamomaskiner och elektriska båglampor.
1889-möttes bröderna Hult i New York, de började resonera om en idé om en hängande separatorkula, men driven på samma sätt som på den föregående separatorn med tre friktionshjul. Alrik ville så snabbt som möjligt pröva idén, och billigaste sättet att göra detta på var att resa hem till Sverige och utföra experimentet iden äldsta brodern Axels verkstad på Norrlandsgatan. Därför lämnade Alrik sin bror och reste hem 1890. Meningen var att han skulle återvända till USA efter det att experimentet utförts och att man där skulle sälja denna på den amerikanska marknaden. Men med stor iver och framgång lyckades Alrik få Excelsiorseparatorn tillverkad och såld med framgång hemma i Sverige.
4/2 1892 bildades Mejerimaskinaktiebolaget Excelsior där det stod i bolagsordningen att bolaget hade till ändamål att efter förvärvande av rätten till herrar C.A. och O.W Hults uppfinningar av en separator och därå meddelade patenter tillgodogöra samma uppfinningar, dels genom försäljning av patenter, dels genom tillverkning och försäljning av separatorersamt andra mejerimaskiner och redskap. Dock slutade det hela med att bröderna sålde sina aktier i bolaget på grund av en viss osämja med övriga ledamoter.
1891-flyttade även Oscar hem till Sverige igen. Tillsammans med sin bror Alrik började han i en verkstad på S:t Eriksgatan 9 att utföra en rad olika experiment. Bland annat gjordes förbättringar på Excelsiorseparatorn som de sedan sålde med royalty till AB Excelsior. Bröderna hade 5/8 1893 fått patent på ”en fjädrande friktionsväxling för hastigt roterande axlar”, som sedan kallades för Centratorväxeln. Med denna som bas utarbetade sedan bröderna olika maskiner för skilda ändamål. Samma år utarbetade Oscar en skovelhjulanordning för båtdrift som han tog patent på, men någon exploatering kom aldrig tillstånd.
Oscar gifte sig 7/5 1892 (i New York Brooklyn)med Anna Josefina Swärd, född 14/10 1866 i Tengene församling i Skaraborg, död 13/3 1956 i Oscars församling i Stockholm.
Samma år föds sonen Oskar Olof 30/11 1892, familjen bodde då på Karlavägen.

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/0006/C I/34 (1891–1893), bildid: 00012311_00244

1894-utexperimenterade bröderna en roterande ångmaskin som de fick svensk patent på 22/5 samma år. Denna maskin ledde sedan vägen till rotationsångmaskinen som de fick patent på 9/7 1895 och den fick namnet Bröderna Hults Rotationsångmaskin. Samma år bildade bröderna två aktiebolag för vardera produkt: AB Centrator och AB Bröderna Hults Roterande Ångmaskin, bröderna satt med i styrelsen i bägge bolagen.
Dotterna Karin Josefina föds 6/4 1894 i Hummersberg i Kungsholms församlingdit familjen flyttat.

Kungsholms kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/0011/C I/20 (1894), bildid: 00026609_00044

1898-blev Oscar VD i bolaget AB Bröderna Hults Rotationsångmaskin. Samma år byggde man en ny verkstad på Hummersberg. Centratorväxeln väckte stor uppmärksamhet runt om i världen och patenterades i flera länder. Men efter det att brödernas största ekonomiska stöd försvann genom att styrelseledamöterna Hald och Tesch avled, fick de svårt att skaffa nytt kapital. Därför avvecklades bolaget 1903.
1898 föds hans andra dotter Anna Maria i Kungsholms församling.I folkräkningen för år 1900 bor han på Kungsholmen rote 23 Lavetten N:r 3. Han benämns där för direktör.

Folkräkning 1900 -Kungsholms församling rote 23, Stockholms stad, bildid: Folk_001023–052

1903-bildades ett nytt bolag för brödernas separatoruppfinning, stiftarna var redaktör J.A. Björklund, direktör I Hirsch, ing. C.A. Hult och förra kontorscheften hos Centrator Georg Lange. Man upprättade här ett kontrakt med bröderna Hult om övertagande av deras uppfinningar inom separatorbranschen, varav bröderna skulle få halva nettovinsten av bolagets verksamhet efter avskrivningar och aktieutdelning. Bolaget fick namnet AB Pump-separator.
1905-hade bröderna sålt royalty rätten i AB Pump-Separator och detta företag köptes sedan upp av AB Separator. Motivet till denna försäljning var att de skulle få pengar till att utföra experiment på nya uppfinningar och kunna starta ett nytt självständigtbolag. Bröderna började nu experimentera med att tillverka en förbränningsmotor för fotogen kombinerad med en pump för vattenuppfordring. Första patentet på en sådan motor togs ut 10/4 1905. Detta patent blev sedan grundläggande för AB Archimedes första tillverkning av förbränningsmotorer.
1907-bildades officiellt 2/2 aktiebolaget Archimedes av bröderna Hult, dr Carl Setterberg, Erik Cederlöf och Hugo Asplund. Mening var från början att man skulle exploatera uppfinningar inom förbränningsmotorområdet ochen av Alrik konstruerad mjölkseparator.
I folkräkningen för år 1910 har familjen flyttat till Kungsholms rote 17, Stenbrottet Nr. 5 omfattande uppg. 4139-4185. Oscarbenämns nu för ingenjör.

Folkräkning 1910 -Kungsholms församling, Stockholms stad, bildid: Folk_101017–200

1911-uppmärksammade brodern Alrik en amerikansk utombordsmotor med namnet Evinrude vilken tidigare sålts i Sverige. Han köpte en motor och prova denna och kom därmed underfund att utombordsmotorer kunde bli något man kunde sälja i bolaget.
1912-hade bröderna en ny utombordsmotor färdig, och det allra första prospektet över den s.k. Balansmotorn utkom detta år.
1915-fick Oscar patent på en maskin för upptagning av rotfrukter vilken aldrig tillverkades.
1917-uttogs av bröderna ett patent på en motor, vilken aldrig kom till experimentellt utförande men som ledde fram till en annan uppfinning av en motor som även den patenterades och utexperimenterades på bekostnad av AB Bofors. Ändamålet var att nedbringa bränsleåtgången hos bensinmotorer, och detta lyckades väl, men motorn kom aldrig i någon produktion.
Sedan arbetade bröderna Hultvidare med nya patent och nya förbättringar och produkter som Oscar i stor del bidrog till att konstruera. Han arbetade i AB Archimedes både som styrelseledamot och som överingenjör fram till 1929 då han troligen gick i pension.
Han dör på S:t Görans sjukhus 23/9 1937, han blev 74 år gammal.

S:t Görans kyrkoarkiv, Död-och begravningsböcker, SE/SSA/6001/F I/5 (1936–1937), bildid: 00022712_00116


Källor: boken ”Uppfinnarna-historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes”.
”Utombordsmotorn Archimedes historik” av Bo Fred i Uppsala.Samt olika källor på internet.
Text och forskning Christina Berglund Habo 2017.
Om någon finner något som är felaktigt i texten eller har något att tillägga i denna, maila då:

info@batmotorsidan.se