batmotorsidan.se

Nils Lindholm

Nils Oskar Melker Lindholm

Han föddes 1/12 1907 på Norrlandsgatan 5 i Gustav Vasa församling i Stockholm, och när han dog 20/11 1982 var han bosatt i Ljugarn på Gotland.
Föräldrarna hette Johan Melker Lindholm född 1/6 1846i Åseda i Kronobergs län, och Olga Maria född Pehrsson 3/7 1862 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Hans far var bageriidkare.

Gustav Vasa kyrkoarkiv, Födelse-och dopböcker, SE/SSA/6021/C I/1 (1906–1907), bildid: 00050355_00117

I folkräkningen för år 1910 finner jag familjen i Kv. Adlern mindre Nr. 1247-1290. Familjen består nu av barnen:
Erik Melker, född 1885; Gunnar Vilhelm Melker, född 1887; Johan Elof Melker, född 1889; Greta Maria, född 1891; Oskar Sixten Melker, född 1892; Sonja Olga Virginia, född 1894; Gertrud Maria Cecilia, född 17/3 1900; Nils Oskar Melker, född 1907.När dottern Gertrud Maria Cecilia föddes bodde familjen på Norrtullsgatan 5.
Nils var yngst och ”sladdbarnet” i familjen. Hans mor var 45 år och hans far 61 år när han föddes. Samtliga barn utom Nils föddesi Adolf Fredriks församling.

Folkräkning 1910 -Gustav Vasa församling, Stockholms stad, bildid: Folk_101006-058

23/11 1926 flyttadeNilstill Västmannagatan 26 i Adolf Fredriks församling.hanbenämns nu student.

Gustav Vasa kyrkoarkiv, Utflyttningslängder till Stockholm, landsorten och utlandet, SE/SSA/6021/B II a/23 (1926), bildid: 00050280_00060

Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/SSA/0001/B I a/103 (1926), bildid: 00028064_00025

Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/SSA/0001/B I a/103 (1926), bildid: 00028064_00026

16/12 1927 flyttadeNils till Oscars församling.

Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, huvudserie, SE/SSA/0001/B II a/74 (1927), bildid: 00028210_00066

Oscars kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/SSA/6025/B I/22 (1927), bildid: 00029856_00225

1930 boddehan på Riddaregatan 43 i Stockholm.
31/12 1933 gifte han sig med Barbro Gabrielsdotter af Wetterstedt, född Hedengren, 10/2 1901 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, död 20/8 1979 i Ljugarn på Gotland. Hon var dotter till översten Gabriel Hedengren, född 27/6 1869 på Riseberg i Edsbergs socken i Örebro län och Selma Helena Charlotta Meurling, född 2/5 1874 i Linköping. Paret bodde vid giftermålet 1933 på Wittstocksgatan 3 på Östermalm i Stockholm.
31/12 1933 gifte han sig med Barbro Gabrielsdotter af Wetterstedt, född Hedengren, 10/2 1901 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, död 20/8 1979 i Ljugarn på Gotland. Hon var dotter till översten Gabriel Hedengren, född 27/6 1869 på Riseberg i Edsbergs socken i Örebro län och Selma Helena Charlotta Meurling, född 2/5 1874 i Linköping. Paret bodde vid giftermålet 1933 på Wittstocksgatan 3 på Östermalm i Stockholm.
Hustrun var tidigare gift 1918 med kapten Valdemar af Wetterstedt,(från den adliga ätten Af Wetterstedt nr. 2093 och 327). född 24/12 1887 i Hemse på Gotland. Han var son till sekreteraren Carl Gustaf Robert af Wetterstedt och Olga HenrikaProcopée. Paret skilde sig 1925. De fick döttrarna Catharina Valdemarsdotter, född 3/3 1919 och Ulrika Valdemarsdotter född 1/8 1921.
Nils var från sin ungdom mycket intresserad av bilar och bilsport. Han var vidare intresserad av flyg i alla dess former, och var senare en mycket aktiv styrelseledamot i Falu flygklubb där han hade ansvar för både ungdomsavdelningen och modellflygsavdelningen.
På vilket sätt Nils Lindholm först fick kontakt med det nybildade företaget AB Gyroverken Speed framgår inte av hittade källor eller genomförda intervjuer med släkten Lindholm. Sannolikt hade Nils redan hört talas om och kanske till och med träffat Gottfried Darck eftersom Gottfried byggde tävlingsbilar.
Ingenjören och konstruktören Gottfried Darck, hade haft ”många järn i elden” och på 1920-talet började han intressera sig för båtmotorer och hur man kunde tillverka dessa. Efter en tid hade han, tillsammans med ingenjören Folke Karl Erik Mannerstedt och ingenjören Ruben E Östlund, lyckats konstruera två båtmotorer-en bensindriven 98 cc utombordare samt en bensin/fotogendriven 349 cc inombordare. Båda motorerna var 1-cylindriga tvåtaktsmotorer. På grund avsitt relativt dåliga rykte inom motorbranschen hade Darck svårt att få någon att satsa på tillverkningen av dessa motorer. 1 mars 1933 köpte Darck en fastighet som låg längs den då ”stora Grycksbovägen” i samhället Stennäset i Falun. På hösten/vintern 1933 byggdes där en mindre tillverkningslokal. Samma höst 1933 hade Darck äntligen funnit ett antal intresserade personer som var villiga att satsa på hans konstruktioner. Det bildades ett nytt bolag som fick namnet AB Gyroverken Speed.
Nu sökte man efter engeneralagent för bolagets produkter. Ingenjör Filip Johansson som var försäljningschef i bolaget, kontaktade först löjtnanten Bo Erik Hjorth, men denna hade hört talas om Darcks tidigare ”bravader” och var inte intresserad av förslaget. I stället vände sig bolaget till ingenjör Nils Lindholm och hans bror Erik Lindholm.

Aktiebolaget Nillis -Gyroverken Speed AB

Protokoll, hållet vid konstituerande bolagsstämma med Aktiebolaget Gyroverken Speed å Ihrmans advokatbyrå i Falun den 29 september 1933.
Närvarande aktieägare:
Direktör Jos. N. Gustavsson, ingenjör Gottfrid Darck, ingenjör Filip Johansson, löjtnanten P. Mannerstedt. Aktiekapitalet var 27.700 kronor.
§5: Sedan från den enda utfärdade teckningslistan inhämtats att 277 aktier med ett sammanlagt aktiekapital av 27.700 kronor tecknats samt att sålunda aktiekapitalet övertecknats, beslöts enhälligt att bilda det planerade aktiebolaget.
§7: Beslöts att godkänna av stiftarna upprättat köpekontrakt den 15 september angående bolagets förvärv av dels ritningar, modeller samt av ingenjör Darck gjorda uppfinningar rörande explosionsmotorer och arbetsmaskiner dels ock diverse maskiner och verktyg. I detta beslut deltog ej herr Gustavsson och Darck.
§8: sedan enhälligt bestämts att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter med en suppleant, utsågs enhälligt till styrelse för tiden till nästa års ordinarie bolagsstämma direktören Josef Nickolaus Gustavsson, ingenjören Filip Anders Gustaf Johansson och löjtnant Per Gustaf Viktor Mannerstedt, samtliga med hemvist i Stockholm, och ingenjören Karl Johan Gottfrid Darck med hemvist i Falun. Till styrelsesuppleant för samma tid utsågs enhälligt civilingenjören Folke Karl Erik Mannerstedt med hemvist i Husqvarna.
Paten och registreringsverket 4/10 1933
Till aktietecknare
Undertecknade stiftare för under bildning varande förslagsvis benämnda
Aktiebolaget Gyroverken få härmed avgiva i §14 aktiebolagslagen föreskriven berättelse angående stiftelseurkunden medgiven rätt till likvidering av tecknade aktier med annat än pengar.De huvudsakliga föremålen för överlåtelsen är av ingenjör Gottfried Darck i samarbete med civilingenjören Folke Mannerstedt i Huskvarna uppfunna explosionsmotor, vilka efter ut experimenteringnu börjat att tillverkats av ingenjör Darck personligen. Tillverkningen av prisbilliga motorer kan därför omedelbart av bolaget igångsättas. Som köpeskilling för uppfinningarna, modeller, ritningar och en del maskiner och verktyg skall erläggas i form av aktier i bolaget och för övrigt är skälig anse vi bestämmelsen i stiftelseurkunden om övertagande och villkoren härför vara för bolaget förmånliga.
I köpekontraktet står att köpeskillingen uppgick till 17.500 kr att likvidera med 175 aktier, varav Darck fick 100 st. och Gustavsson 75 st.
I stiftelseurkunden i september 1933 kan man läsa att: ”Bolaget skall hava till ändamål att driva fabriks-och handelsrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse skall hava sitt säte i Stockholm. Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 25.000 kr och högst 75.000 kronor.”
Bolaget blev sedan registrerat i oktober 1933 och man började i liten skala att tillverka Darcks 98 cc motor i Stennäset.
I protokoll vid extra bolagsstämma den 4 nov. 1933, dyker Nils Lindholms namn upp för första gången.
I §5 beslöts enhälligt att aktiekapitalet skulle höjas till minst 50.000 och högst 150.000 kr.
§8: beslöts enhälligt, att det nuvarande aktiekapitalet, 27.700 kronor, skulle ökas med 30.000 kronor till 57.700 kronor genom utsläppande av 300 aktier samt att med avseendeå denna nyemission skulle gälla att aktierna skulle betalas med deras nominella belopp, att inbetalningen av de nya aktierna skulle äga rum vid teckningsrättens utövande, att nuvarande aktieägare avstod från den tillkommande företrädesrätt till teckning av de nya aktierna, att stämpelavgiften för de nya aktierna skulle betalas av bolaget att i händelse överteckning skulle äga rum övertecknade aktier skall fördelas mellan tecknarna efter styrelsens därom fattade beslut.
§9: föredrogs avsägelse från direktör Josef Gustavsson och ingenjör Folke Mannerstedt att vara resp. styrelseledamot och styrelsesuppleant i bolaget och godkändes enhälligt ifrågavarande avsägelse.
§10: beslöts enhälligt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med en suppleant och utsågs enhälligt till styrelseledamöter för tiden till nästa års ordinarie bolagsstämma herr Erik Lindholm och herr Nils Lindholm, båda med hemvist i Stockholm.
§12: beslöts enhälligt att i bolagets tjänst skulle anställas följande personer: herr ingenjören G. Darck som fabrikschef, herr Erik Lindholm som verkställande direktör, löjtnant P. Mannerstedt som försäljningschef och ingenjören Filip Johansson och Nils Lindholm som verkstadsingenjörer, alla för tid och på villkor, som styrelsen ägde bestämma.
§13: beslöts enhälligt, att styrelsen ägde med ingenjör G. Darck avsluta hyreskontrakt beträffande förhyrande av verkstad i Falun för bolagets räkning.
I styrelseprotokoll 22/6 1934 framgår att Per Mannerstedt och Viktor Mannerstedt avsagt sig sina styrelseuppdrag, samt att Darck sagt upp sin anställning i bolaget.
I december samma år bestod styrelsen av:
Filip Anders Gustaf Johansson, Nils Lindholm, Per Gustav Viktor Mannerstedt, samt VD:n Erik Lindholm, alla i Stockholm, samt Gottfried Darck i Falun och suppleanten Folke Birger Gerhard Robling i Stockholm.
I en extra bolagsstämma 10/11 1934 kan man läsa under §7: beslöts enhälligt att på grunder, som närmare angavs i protokollet från extra bolagstämma den 14 juli 1934, utesluta ingenjör Karl Johan Gottfried Darck ur styrelsen. Samma år i december var bolagets postadress ändrad till Falun.
I en extra bolagsstämma 10/11 1934 kan man läsa under §7: beslöts enhälligt att på grunder, som närmare angavs i protokollet från extra bolagstämma den 14 juli 1934, utesluta ingenjör Karl Johan Gottfried Darck ur styrelsen. Samma år i december var bolagets postadress ändrad till Falun.
Aktieägare i bolaget var nu: Erik Lindholm med 100 aktier, Nils Lindholm med 375 aktier och Filip Johansson med 100 aktier.
Efter det att man fått vissa problem med produktionen av Darcks motorer hela våren och sommaren 1934, blev utombordsmotorn inte klar till sommarsäsongen. Motorn döptes till Gyro 98.


I december 1935 bodde Nils Lindholm i Falun. Brodern Erik Lindholm utgick ur styrelsen och i hans ställe valdes löjtnanten Bo Erik Hjorth.
I maj 1936 hölls ordinarie bolagsstämma på bolagets kontor i Falun. Nu var aktieägarna: Nils Lindholm, 375 aktier, Filip Johansson, 100 aktier och löjtnanten Bo E. Hjorth 1 aktie. Bolaget redovisade här en förlust på 30.593 kronor. Styrelsen bestod nu av:
Nils Lindholm, Filip Johansson, Bo E Hjorth och suppleanten ingenjör August Åkerström. Erik Lindholm blev här revisorssuppleant och hade utgått ur den ordinarie styrelsen.
År 1937 var aktieägarna de samma. Årets förlust var nu minskad till 9.450 kronor. Styrelsen var oförändrad från 1936.
I protokollet vid en extra bolagsstämma den 7 september 1939 kan man läsa att aktieägarna var Nils Lindholm, Erik Lindholm, Filip Johansson och Bo Hjorth. ”Anmälde styrelsen att antalet aktieägare i bolaget nedgått till fyra samt att bolagets aktiekapital var förbrukat till mer än två tredjedelar. Med anledning härav och sedan antecknats att ingen aktieägare varken kunde eller önskade fylla den förefintliga bristen i aktiekapitalet beslöt bolagsstämman enhälligt att bolaget skulle träda i likvidation samt att till likvidatorer utse advokaten G.B. Ihrman och ingenjören Filip Johansson, båda i Falun.
11/9 1939 skickade Ihrmans advokatbyrå en skrivelse till PRV: ”Aktiebolaget Nillis som lyder under Falu Rådhusrätt, har den 7 september 1939 beslutat bolagets trädsnde i likvidation, vilket härmed för registrering anmäles”.
I PRV:s handlingar står:
Den 29 september 1933 antogs bolagsordning för Aktiebolaget Gyroverken Speed. Vissa ändringar i bolagsordningen beslöts del den 4 november 1933, dels ock den 31 maj och 15 juni 1935. Den 7 september 1939 beslöts den ändring i bolagsordningen, att bolagets firma skulle vara Aktiebolaget Nillis. Sistnämnda dag beslöt jämväl, att bolaget skulle träda i likvidation. I protokollet för extra bolagsstämma den 7 september står under §4: beslöt bolagsstämman enhälligt att överskriften till bolagsordningen ävensom §1 i bolagsordningen skulle erhålla följande ändrade lydelse: ”Bolagsordning för Aktiebolaget Nillis. §1. Detta bolag, vars firma är Aktiebolaget Nillis, är grundat på aktier enligt bestämmelser i lagen om aktiebolag den 12 augusti 1910”.
Den 10 februari 1940 hölls en konstituerande bolagsstämma i Falun. Aktietecknare i det rekonstruerade bolaget var:
Barbro Lindholm 45 aktier, Nils Lindholm 1 aktie, fröken Catarina af Wetterstedt 1 aktie, fröken Ulrika af Wetterstedt 1 aktie och advokaten G. B. Ihrman 2 aktier.
Sålunda blev detta nu ett familjeföretag med familjen Lindholm som aktieägare. Man bestämdaenhälligt att styrelsen skulle bestå av en ordinarie ledamot och en suppleant för denna. Det blev då Nils Lindholm som ordinarie och hustrun Barbro som suppleant. Aktiekapitalet var endast lägst 5.000 och högst 15.000 kronor. Det nya aktiebolaget Gyroverken Speed AB registrerades i mars 1940.
I januari 1945 meddelade Nils Lindholm att styrelsen beslutat att avveckla bolaget och att det skulle träda i omedelbar likvidation. Till likvidator utsåg man Nils Lindholms bror Nils Oskar Melker Lindholm i Stockholm.
I januari 1945 meddelade Nils Lindholm att styrelsen beslutat att avveckla bolaget och att det skulle träda i omedelbar likvidation. Till likvidator utsåg man Nils Lindholms bror Nils Oskar Melker Lindholm i Stockholm.
9/2 1945 Flyttade Nils med familjen till Kristinehamn, då han genom vännen Bo Hjorts försorg fick anställning på L.A.Larssons Gjuteri och Mekaniska som 1962 ombildades till Albin Motor AB i Kristinehamn.

Kristinehamns kyrkoarkiv, In-och utflyttningslängder, SE/VA/13289/B I/14 (1945-1947), bildid: 00035832_00005

Hur länge han bodde kvar i Kristinehamn vet vi inte, men enligt en redogörelse av Bo Hjort började Nils arbeta hos Helmer Langborg i Stockholm som försäljare av Albin Motorer.
Efter sin ålderspension 1972 valde han att flytta permanent till Gotland. Första tiden bodde han i Visby men sedan flyttade han ut till det renoverade sommarhuset i Ljugarn. Det var där han bodde vid sin död 1982, han blev 75 år gammal.
Vår forskning om Nils Lindholm ger sig inte ut för att vara en komplett livshistoria. Vi har bara försökt teckna ett helt långt människoliv i några få meningar och då vi inte heller har varit bekant med personen ifråga förlitar vi oss enbart på fakta från olika källor vilka alla är offentliga. Om ni som läsare hittar några fel i vår forskning eller kanske har något att tillföra denna får ni gärna maila  på mailadressen nedan:

info@batmotorsidan.se 

Våra källor har varit Svar Riksarkivet.
Sveriges dödbok 1901-1913
Tidigare forskning utförd av Bertil Sporrong i Habo vilken finns publicerad i hans bok ”Gyroverken Speed AB. Båtmotorer och stationära motorer” vilken finns att köpa här i Båtmotorshoppen.
Internet: http://www.tjelvar.se/biografica/akter-1/1547.htmhttps://www.adelsvapen.com/genealogi/Af_Wetterstedt_nr_327http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Hedengren